GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 17

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 
  • Dernek organlarının seçilmesi ve azli;
  • Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi;
  • Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi;
  • Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;
  • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;
  • Yurtiçinde ve yurt dışında dernek şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması,
  • Dernek’in federasyona katılması veya ayrılması;
  • Dernek’in, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye / kurucu üye olarak katılması veya ayrılması;
  • Dernek’in fesh edilmesi;
  • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü'nde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Top